torstai 11. lokakuuta 2018

Esitelmäkutsu/Teatterintutkimuksen seuran syyspäivä 30.11.

Call For Papers – Esitelmäkutsu

 Näyttelijäntyön monet tekniikat ja estetiikat


Teatterintutkimuksen seuran syyspäivä perjantaina 30.11.2018
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Auditorio 1.
Haapaniemenkatu 6
Helsinki


Teatterintutkimuksen seuran syyspäivillä pohditaan näyttelijäntyön monia tekniikoita ja estetiikkoja. Viimeisen sadan vuoden aikana näyttelijäntaide ja työskentelytavat esityksissä ovat monipuolistuneet kattamaan useita lähestymis- ja työtapoja, joiden taustalla voi olla filosofisia tai psyko-fyysisiä oletuksia ihmisestä ja teatteritaiteen tehtävästä. Minkälaista teatteria ne ovat kukin puolestaan mahdollistaneet ja millaista samaan aikaan sulkeneet pois? Mitkä seikat ovat vaikuttaneet siihen, että jotkut pyrkimykset ovat vahvistuneet ja kenties sulautuneet toisiinsa? Millä tavoin näistä lähestymistavoista voidaan lukea aikakauden, tai niissä vaikuttaneiden toimijoiden ajattelutapoja tai utopioita? Mitä taitoja on eri aikoina pidetty tarpeellisina näyttelijöille, ja mitä ne ovat mahdollistaneet? Miksi jotkin suuntaukset vahvistuvat tiettyinä aikoina, milloin ja miksi ne vanhenevat tai jopa ajankohtaistuvat uudelleen? Minkälaisia katkoksia tai jatkumoita syntyy aikakausien välille? Miten teatterissa käytetyt näyttelemistekniikat ja niihin siirtyvä ruumiinkulttuuri siirtyvät puolestaan julkisuutensa kautta yleisempään aikakauden ymmärrykseen itsestään, millaiset seikat pitävät niitä yllä?

Näyttelijäntyön muodot ja tekniikat eivät synny ainoastaan taiteen sisäisistä tarpeista ja keskusteluista. Aikakauden tieteelliset ja teknologiset läpimurrot vaikuttavat siihen, miten inhimillistä toimintaa ja käyttäytymistä ymmärretään ja esitetään. Klassiset esimerkit tunnetaan: Stanislavski oli erittäin kiinnostunut 1800-luvun lopun fysiologisista ja psykologisista tutkimuksista; Brecht katsoi, että marxilainen yhteiskunta-analyysi edellytti näyttelijältä analysoivaa suhdetta kuvattaviin rooleihin; 1960-luvulla haettiin äärimmäiset tunnetilat mahdollistavia fyysisiä tiloja, joilla tavoiteltiin myös vallankumousta elämäntavoissa teatterin ulkopuolella; 2000-luvulla posthumanistiset virtaukset pyrkivät ymmärtämään ihmismielen ulkopuolista ajattelua ja ihmistä ekosysteemin osana ja tuomaan sitä myös näyttämölle.

Teatterintutkimuksen seuran syyspäivään 30.11.2018 pyydetään näyttelijäntyötä käsitteleviä esitelmäehdotuksia, jotka voivat perustua historiallisiin tai nykyaikaisiin esimerkkeihin, tieteelliseen tai taiteelliseen tutkimukseen sekä eri tieteenalojen viitekehyksiin.

Esitelmien kesto on 20–30 minuuttia, ja keskustelulle jätetään aikaa 10–15 minuuttia.
Kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Abstraktit (max. 200 sanaa) pyydetään lähettämään 15.10. 2018 mennessä osoitteisiin:

Abstraktin yhteydessä tulee mainita esitystekniset tarpeet.

Syyspäivän ohjelma ilmestyy marraskuun alussa, jonka jälkeen mahdollisesti tarkentuneet abstraktit toimitetaan samoihin osoitteisiin, 20.11.2018 mennessä.