tiistai 14. huhtikuuta 2020

KANNANOTTO VOS-UUDISTUKSEEN


Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2005/2020

Suomen UNIMA ry on antanut lausunnon valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta ja kannattaa VOS-järjestelmän uudistamista, kiinnittäen vakavaa huomiota nukketeatterialan asemaan:
                                                                                                                                 
Nukketeatterialan etujärjestö Suomen UNIMA ry on jo vuonna 2018 esittänyt VOS-uudistusta koskevassa kannanotossaan, että valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja laajentaminen siten, että se kattaa kaikki esittävän taiteen muodot, on erittäin tarpeellinen. VOS-uudistuksen 1 § kohtaan tulee lisätä sirkuksen ja taiteen rinnalle nukketeatteri omana esittävän taiteen erityisalanaan.
VOS´iin hyväksyttävien toimijoiden henkilöstömäärää on pystyttävä soveltamaan suhteessa alan saamiin resursseihin.  Valtion on luotava edellytykset riittävän ammattimaisen henkilökunnan saamiseksi erityistoimin nukketeatterialalle, minkä rakenne poikkeaa kaikista muista esittävän taiteen lajeista: tällä hetkellä vapaan kentän toimijoita on 75 % riittämättömin resurssein.
Esittävän taiteen johtajakoulutus ja pätevöityminen on järjestettävä ensisijaisesti valtion varoin Teatterikorkeakoulussa.

Taiteen rahoitukseen tulisi myöntää huomattava lisämääräraha, jotta turvattaisiin esittävän taiteen kaikkien kenttien resurssit ja vapaan kentän rahoitusvaje. Lisärahoitusta esittävälle taiteelle, erityisesti nukketeatterikentälle, on myönnettävä VOS-määrärahojen lisäksi myös muilta momenteilta, etenkin kun Veikkausvoittomäärärahat ovat huomattavasti supistumassa.
Tämä koskee erityisesti Suomen nukketeatterialaa, jolla on 2000-luvun taitteesta tapahtunut erittäin mittava määrällinen ja taiteellinen kehitys. Julkisissa avustuksissa ala on kuitenkin jäänyt tyystin jälkeen muista esittävän taiteen lajeista. Nukketeatterikentän osuus teatteritarjonnasta oli jo vuonna 2014 yli 14 % ja julkinen rahoitus ainoastaan 0,2 % teatterille suunnatuista määrärahoista.  Suomen UNIMA on vuonna 2014 esittänyt Opetus- ja kulttuuriministeriölle luovuttamassaan NUKKETEATTERI 2013 -selvityksessä faktoihin pohjaavan tutkimuksen aiheesta.
Edellinen VOS-status myönnettiin nukketeatterikentälle vuonna 1993.  Suomen UNIMA edellyttää, että nukketeatterialan rahoitusvaje on huomioitava suunniteltaessa esittävän taiteen VOS-uudistusta ja vapaan kentän resursointia. Taiteen edistämiskeskuksen on suunnattava lisärahoitusta erityisesti vajaarahoitetulle nukketeatterikentälle. 

Kulttuurin nykyiseen rahoitusjärjestelmään tarvitaan mittavaa korjausta, mikä on kohdistettava esittävien taiteiden kentän moninaisuuteen ja uusiin tuotantorakenteisiin. Taiteen julkisen rahoituksen on huomioitava ns. kiinteiden teattereiden ja vapaan kentän uudet yhteistyömahdollisuudet, joille tarvitaan monivuotista uusia hankkeita kehittävää ja tukevaa rahoitusta. 

VOS-uudistusehdotuksessa kehitellyt 3-vuotiset ja enintään 6-vuotiset laskennalliset rahoitukset johtavat suureen epävarmuuteen toiminnan määräaikaisuudesta erityisesti nykyisten VOS-ammattiteattereiden kohdalla, jotka ovat työskennelleet vuosikymmeniä määrätietoisesti sekä taiteen, koulutuksen että taidekasvatuksen alueilla. Julkinen rahoitus on turvattava sekä vapaalle kentälle että vakiintuneille toimijoille myös pitkällä tähtäimellä, niiden kestoa on lisättävä esitetyistä vuosimääristä vielä kolmella - viidellä vuodella. 

Vapaalle kentälle suunnatut uudet määräaikaiset rahoitukset antaisivat toki ryhmille uusia mahdollisuuksia toteuttaa ja kehittää taiteellista toimintaansa pitkäjänteisemmin. Useampivuotisten rahoitusten piiriin, joille on saatava uusia toimijoita, on suunnattava erityisrahoitusta nukketeatterikentälle, missä vapaiden toimijoiden tilanne on lähes kriittisessä tilassa.
Vapaan kentän nukketeatteritoimijoille on VOS-uudistuksessa ja kaikessa kulttuurin rahoituksessa osoitettava erityistä tukea. Nukketeatterialalla vapaan kentän toimijoita on tällä hetkellä noin 75 % kaikista 160 ammattitaiteilijoista. Henkilötyövuosia alalle on myönnetty vain 38 (tilasto vuodelta 2014). Alalla on huutava pula resursoinnista, mikä on turvattava kaikissa uudistusehdotuksissa.
Määräaikaisten rahoitusten merkittävä kasvattaminen kulttuurikentän tarpeita vastaavaksi, joustavaksi järjestelmäksi tulisi toteuttaa huomioiden esittävän taiteen eri kenttien resurssivajeita.
Nukketeatterialalle on 1990-luvulta lähtien valmistunut kymmeniä uusia ammattitaiteilijoita. Valtionosuutta ja harkinnanvaraista valtionavustusta nauttiville ammattinukketeattereille on osoitettava määrärahoja ja velvoitteita/mahdollisuuksia uudistumiseen ja kaikkien ammattiryhmien työllistämiseen. 

Edellä mainittujen ammattinukketeattereiden ja tuotantoverkostojen sekä alan vapaan kentän toimintaedellytykset on taiteen rahoitusuudistuksessa turvattava ottamalla huomioon näiden toimijoiden merkittävät panostukset taiteen moninaisuuteen, laajoihin ikä- ja kohderyhmiin, alueelliseen ja kiertuetoimintaan, kansainvälisyyteen ja vaikuttavuuteen.
Esittävän taiteen kentälle on saatava lakisääteinen kiertue/vierailumäärärahoitus, mikä mahdollistaa taiteen saatavuuden kaikkialla Suomessa kaikille kohderyhmille kaikissa tiloissa. Nukketeatterialan toimijoista 75 % toteuttaa toimintaansa vailla vakinaisia toimitiloja ja näyttämöitä nimenomaan kiertueilla ja vierailuilla sekä Suomessa että ulkomailla. 

Suomen UNIMA esittää, että kaikissa kulttuuria ja sen rahoitusta koskevissa uudistuksissa otetaan huomioon nukketeatterikentän todelliset toimijamäärät, vaikuttavuus ja niiden vaatimat rahoitukselliset tukitoimet. Määräaikaiset arvioinnit VOS-rahoituksesta ja nukketeatterikentälle suunnatusta erityisestä tuesta on tehtävä objektiivisesti, perustuen alan faktoihin.

Suomen UNIMA ry

2.4.2020                             Marjut Tawast, varapuheenjohtaja